2017-01-13
OGŁOSZENIE

Huta Stalowa Wola S.A., z siedzibą przy ul. gen. T. Kasprzyckiego 8, 37-450 Stalowa Wola zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Huty Stalowa Wola S.A. w postaci Działu Gospodarki Odpadami prowadzącego działalność w zakresie skupu, przerobu i sprzedaży złomu oraz gospodarki odpadami przemysłowymi i surowcami wtórnymi, zwanej dalej „zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa”.

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą:
a) prawo użytkowania wieczystego działki nr ewid. 165/25 o powierzchni 5,2247 ha w Stalowej Woli w obrębie nr 6 objętej księgą wieczystą nr TB1S/00015380/5 wraz z własnością budynków i budowli na niej zlokalizowanych,
b) ruchome środki trwałe związane z prowadzoną przez nią działalnością,
c) zapasy złomu stalowego i metali kolorowych,
d) dokumentacja będąca na stanie Działu Gospodarki Odpadami związaną z jego działalnością,
e) działalność w zakresie gospodarki złomem, odpadami przemysłowymi i surowcami wtórnymi,
f) prawa oraz dostępność do rynku i klientów w zakresie prowadzonej przez nią działalności,
g) pozyskane a nie zrealizowane do dnia zawarcia umowy zbycia wymienionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zamówienia (zlecenia) związane z jej działalnością.

W ramach zbycia wymienionej wyżej zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi również przekazanie jej pracowników zgodnie z art. 231 kodeksu pracy.

Odpowiedź na zaproszenie
Wstępnym warunkiem przystąpienia do rokowań w sprawie wymienionej wyżej zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest dostarczenie do HSW S.A. zgłoszenia do rokowań oraz:
- aktualnych dokumentów korporacyjnych tj. odpisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wskazujących aktualną reprezentację potencjalnego Inwestora (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed przedstawieniem dokumentu),
- Listu Intencyjnego z klauzulą zachowania poufności, podpisanego przez właściwie umocowane osoby (tekst Listu Intencyjnego z klauzulą zachowania poufności można otrzymać e-mailem, kierując zamówienie na następujący adres: a.olszynska@hsw.pl).

Na zamkniętej kopercie zawierającej ww. dokumenty należy umieścić dane umożliwiające identyfikację potencjalnego Inwestora. Zgłoszenia do rokowań należy składać lub przesłać do:
Biura Zarządu i Infrastruktury HSW S.A, ul. gen. T. Kasprzyckiego 8, 37-450 Stalowa Wola (parter Biurowca - recepcja ).

Po złożeniu lub przesłaniu w/w dokumentów na podany powyżej adres potencjalni Inwestorzy otrzymają „Memorandum informacyjne o zorganizowanej części przedsiębiorstwa HSW S.A. w postaci Działu Gospodarki Odpadami” zawierające kluczowe informacje o niej, wymaganiach dotyczących przygotowania oferty oraz dalszej procedurze rokowań w sprawie zbycia wymienionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Dalszych informacji o zbyciu o zorganizowanej części przedsiębiorstwa Huty Stalowa Wola S.A. w postaci Działu Gospodarki Odpadami udziela Aldona Olszyńska: tel.: (15) 813 58 02, tel. kom.: 661 390 933, e-mail: a.olszynska@hsw.pl.

Huta Stalowa Wola S.A. zastrzega sobie prawo, na każdym etapie rokowań, do: dodatkowych informacji od potencjalnych Inwestorów, swobodnego wyboru ofert, niepodjęcia rokowań bez podania przyczyny, przedłużenia terminu składania ofert, odstąpienia od zamiaru zbycia wymienionej wyżej zorganizowanej części przedsiębiorstwa bez podania przyczyn.

 

Lista artykułów